Usluge

Strategija i Inovacija

Korporativna strategija ili strategija poslovne jedinice

 • Razvoj strategije
 • Priprema strateške dokumentacije
 • Vodjenje sesija o implementaciji strategije

Upravljanje inovacijama

 • Kreiranje sredstava za zaštitu intelektualne svojine
 • Procena incijativa
 • Praćenje performansi

Studije izvodljivosti

 • Identifikovanje alternativa
 • Definisanje kriterijuma za ocenjivanje
 • Procena alternativnih inicijativa
 • Priprema plana implementacije

Rast kroz akviziciju

 • Detaljno sagledavanje kompanija za akviziciju
 • Komercijalni due diligence